a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Liceul Goga Ionescu
facebook Liceul Goga Ionescu

Scurt istoric al Liceului Tehnologic “Goga Ionescu”


La acest liceul tehnologic, care azi poartă numele întemeietorului său, Goga Ionescu, se învaţă şi se produce învăţarea de 85 de ani.

În anul 1920 ing. Goga Ionescu începe demersurile pentru înfiinţarea unei şcoli pentru mecanizarea lucrărilor agricole. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor va răspunde negativ, motivând starea grea a ţării după primul război mondial.

După 12 ani, în anul 1932, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor va da avizul favorabil, înfiinţându-se astfel prima Şcoală de Mecanică Agricolă, Morărit şi Panificaţie din România, la Titu, iar ca director va fi numit ing.Goga Ionescu, cel care va conduce destinele acestei şcoli până în anul 1948.

La data înfiinţării, şcoala avea la dispoziţie o bază materială modestă formată din trei corpuri de casă, o moară sistematică funcţională, o magazie, ateliere mecanice, un atelier de tâmplărie, o brutărie, o amenajare cu acoperiş pentru depozitarea carburanţilor, o instalaţie proprie de iluminat, o instalaţie de cinematograf, o bibliotecă cu cca. 1.000 volume şi o suprafaţă de cca. 50 ha pentru aplicarea tehnologiilor de lucru.

Şcoala şi-a deschis cursurile în toamna anului 1932, sub denumirea de Şcoala de Mecanici Agricoli, Morărit şi Panificaţie marele voievod Mihai Viteazul. În anul de debut al şcolii au fost înscrişi 20 de elevi. Activitatea a fost organizată de directorul şcolii după modelul şcolilor similare din Cehoslovacia, Bulgaria şi SUA. El a întocmit planul de învăţământ şi programele şcolare ale disciplinelor care urmau a fi predate. Absolvenţii şcolii puteau obţine titluri de mecanic agricol, mecanic morar sau maistru bucătar.

Şcoala avea importante legături şi acorduri cu diverse instituţii profesionale din străinătate şi oferea elevilor cu rezultate excepţionale posibilitatea de pefecţionare şi specializare în străinătate.

Pentru o bună repartizare a absolvenţilor săi, şcoala a obţinut aprobarea Marelui Stat Major al Armatei ca elevii absolvenţi să fie repartizaţi şi la atelierele şi morile armatei. Până în anul 1941 şcoala a fost în regim autobugetar ulterior fiind cooptată în sistemul şcolilor bugetare cu finanţare de la stat.

Recrutarea elevilor şi promovarea ofertei de şcolarizare a fost o constantă a acestei şcoli şi îşi păstrează tradiţia până astăzi. Astfel, erau editate afişe şi pliante prin care se informa populaţia despre şcoala din Titu, profilul acesteia, modul de pregătire al elevilor, modul de integrare al lor în producţie.

Anul 1977 reprezintă o altă etapă în viaţa şcolii - trecerea de la şcoala profesională la liceul agroindustrial, absolvenţii promoţiei 1978 / 1979 primind pentru prima dată, în acest lăcaş, diploma de bacalaureat. Prima generaţie de absolvenţi, cu diploma de bacalaureat numara 50 de elevi.

Structura planului de învăţământ asigura o pregatire complexa a muncitorilor calificaţi în meseriile mecanic agricol şi agronom mecanizator, fie prin şcoala profesională, fie prin cursurile liceului, forma de zi şi forma de seral.

Creşterea numărului de absolvenţi este destul de lentă. În anul 1979 acesta este de 232 absolvenţi ajungând în anul 1982 la 261 absolvenţi. Tot în această perioadă, se remarcă o dotare o liceului, atât din punct de vedere al creării laboratoarelor cât şi al dezvoltării bazei practice prin înfiinţarea a doua ateliere de lăcătuşerie, un atelier de montări şi demontări în care se găseau două tractoare secţionate, un parc de maşini agricole în care se aflau utilaje pentru pregătirea solului, semănatului, întreţinerii şi recoltării culturilor. Liceul mai dispunea de un poligon de conducere dotat cu şase tractoare.

Nu este neglijată nici partea de pregătire generală a elevilor, unitatea şcoalară înfiinţând laboratoare de fizică şi chimie, laborator fonic, dotate cu aparatură didactică modernă pentru acele timpuri: truse de fizica şi chimie, microscoape, mulaje, aspectomate, aparate de proiecţie, televizoare, aparate de radio.

Sunt organizate în şcoală cercuri ştiinţifice de specialitate pe teme de interes: “Cultivarea unor hibrizi de porumb în condiţii diferite” – susţinut de ing.Ismanu Octavian, “Căi şi posibilităţi de reducere a consumului de energie la IAS Titu” – susţinut de ing.Vîlcu Iulian, cadre didactice ale liceului, în colaborare cu partenerii de pregătire practică a elevilor.

Liceul îşi urmează trendul ascendent, în anul 1989 fiind dată în folosinţă cantina.

Anii 1990 vor însemna o nouă etapă în viaţa liceului. Începe etapa dezvoltării depline , de adaptare la realităţile economiei româneşti, de adaptare la mobilitatea pieţei forţei de muncă.

Astfel, în anul 1990, liceul se va transforma în Grupul Şcolar Agricol Titu, cu o ofertă de şcolarizare diversificată:

profil agricol cu meseriile de: zootehnist mecanizator, mecanic agricol, agronom mecanizator, contabil planificator statistician pentru agicultură;

profil industrial, pregătind elevii pentru meseria de electromecanic auto şi de operator morărit şi panificaţie.

Numărul absolvenţilor urmează cursul ascendent, ajungând în anul 1998 la 400, în specialităţile enumerate mai sus.

Anul 1998 înseamnă o întoarcere la originile liceului prin schimbarea denumirii în Grupul Şcolar Agricol “Goga Ionescu” , numele fondatorului acestei şcoli şi o altă ofertă de şcolarizare:

profil industrial cu specializările: operator morărit şi panificaţie, laborant analize hidrochimice şi hidrobiologice;

profil agricol cu specializările: zootehnist mecanizator, mecanic agricol, contabil planificator, statistician în agricultură, agent protecţia plantelor, zootehnist;

profil tehnic cu specializările: tehnician operator tehnici de calcul, tehnician transporturi, electromecanic auto;

profil servicii cu specializarea: tehnician activităţi financiare şi comerciale;

profil resurse cu specializarea: tehnician protecţia mediului.

Apar specializări noi, oferta educaţională se pliază cererilor pieţei de muncă , numărul elevilor care aleg să frecventeze cursurile liceul nostru este în creştere, ajungând la 500.

O coordonată importantă în dezvoltarea liceului a fost achiziţionarea în anul 1999 a patru autobuze care asigură transportul şcolar pentru elevii care locuiesc în afara oraşului. În anul 2000 începe funcţionarea ciclului de gimnaziu , pepiniera recrutării claselor de elită ale liceului. Trebuie menţionat faptul că bazinul de recrutare al elevilor liceului se lărgeşte an de an, acoperind sudul până spre centrul judeţului.

Anul 2004 este o altă treaptă spre modernizarea liceului atât din punctul de vedere al bazei materiale cât şi din perspectiva ofertei educaţionale. Se inaugurează un corp modern de săli de clasă, corpul B, o sală modernă de sport, iar liceul se transforma în Grup Şcolar “Goga Ionescu”.

În dinamica modernizării şi adaptării la cererea bazinului de recrutare al liceului, oferta este structurată pe:

profil real cu specializarea: matematică – informatică;

profil uman cu specializările: ştiinţele naturii şi filologie;

profil tehnic cu specializările: tehnician operator tehnici de calcul, tehnician transporturi;

profil servicii cu specializările: tehnician în activităţi financiare şi comerciale, tehnician în administraţia publică;

profil resurse cu specializarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.

Începând cu anul 2003 în cadrul Grupului Şcolar sunt pregătiţi elevii Şcolii de Arte şi Meserii, cu profil de: alimentaţie şi turism, electromecanic auto, elevii beneficiind de o bază materială adecvată, în continuă dezvoltare.

Rezultatele muncii echipei de management şi a întregului corp profesoral încep să dea roade: inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, urmarea unei cariere universitare, participări la olimpiade, concursuri şcolare, rezultate bune şi foarte bune la testările naţionale, Grupul Şcolar intrând în concurenţă cu unităţile şcolare similare dar şi cu licee teoretice de renume din judeţ.

Strategiile educaţionale pentru viitor au ţinte îndrăzneţe , clare şi realizabile.

În anul 2009 a fost dat în folosință complexul ”Ateliere și laboratoare” care cuprinde: 2 ateliere, service auto dotate cu echipamente și aparatură de ultimă generație. Aici, sub îndrumarea maiștrilor instructori, elevii de la profilul tehnic își desfășoară orele de pregătire practică.

În septembrie 2011 a fost inaugurat corpul F, care cuprinde 16 săli de clasă, 5 cabinete, 4 laboratoare, cancelarie dotate cu mobilier și echipamente moderne. Tot în această perioadă a fost reabilitat căminul școlii, fiind transformat într-un edificiu modern. Oferta educațională este structurată astfel:

• profil tehnic cu specializările: tehnician operator tehnică de calcul, tehnician transporturi, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii, tehnician electrician – electronist auto;

• profil servicii cu specializările: tehnician în achiziții și contractări, tehnician in activitati economice, tehnician în turism si alimentatie;

• profil resurse cu specializarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.

Din anul 2016 functioneaza clasele de liceu cu profil sportiv, specializarea inot. Elevii de la acest profil își desfășoară orele de pregătire sportivă la bazinul de inot al orașului.

Tot din anul scolar 2012-2013 sunt introduse clase de invatamant profesional, domeniu mecanic si turism.

Din anul scolar 2015-2016 au fost introduse o clasâ de invatamant profesional, domeniu comert, calificarea comerciant vanzator si o clasa de invatamant postliceal, domeniul mecanica, calificare tehnician tehnolog mecanic.

Din anul 2020 liceul se implicăși mai mult in educația adultilor, este introdusa o clasa de invățământ a IX a de invătămțnt seral, calificarea Tehnician in activități economice si de anul viitor o clasa de a XIA seral cu aceeasi calificare.

Pentru clasele de invatamant profesional exista o buna colaborare cu agentii economici din oras: SC METAPLAST SRL, SC AUTOMOTIVE SRL, SC VITALL CREVEDIA, SC TOMAVIV SRL, SC DIED SRL.